خرید دستگاه لیزر دایود عايدي شیراز


ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

لیزر الکساندرایت یکی از انواع نحو از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از متعلق آنارشي قي می‌شود و هزينه درا طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومت

read more